m16A


m16A helmen-helmets


m16A-Eskilstuna Stalpressnings


Een m16A geproduceerd door Eskilstuna Stalpressnings (Zweden) tussen 1922 en 1924.A m16A produced by Eskilstuna Stalpressnings (Sweden) between 1922 and 1924.


m16A-Hadfields Ltd.


Een m16A geproduceerd door Hadfields Ltd. (Engeand) tussen 1922 en 1924.A m16A produced by Hadfields Ltd. (England) between 1922 and 1924.


m16A-van Heijst


Een m16A geproduceerd door Van Heijst tussen 1922 en 1924.A m16A produced by Van Heijst between 1922 and 1924.