page contents
103 ISTAR Bat en JISTARC


103 ISTAR Bataljon


103 ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition & Reconnaissance) Bataljon was een Nederlandse militaire eenheid die deel uitmaakte van het Operationeel Ondersteuningscommando Land (OOCL). De sterkte was circa 800 man en de eenheid was gelegerd op het Artillerie Schietkamp Oldebroek en de Tonnetkazerne in 't Harde. In 2011 is het bataljon door reorganisatie opgegaan in het Joint ISTAR Commando (JISTARC).


Na voorbereidende werkzaamheden werd op 5 juni 2003 103 ISTAR Bataljon formeel door de Bevelhebber der Landstrijdkrachten opgericht. Gekozen werd om het bataljon administratief in te delen bij het Regiment Huzaren van Boreel. Hiermee zette het bataljon de tradities van het oude opgeheven 103 Verkenningsbataljon uit Seedorf voort. Op 1 januari 2004 werd 101 MIpel opgenomen in 103 ISTAR Bataljon.

103 ISTAR Bataljon was een inlichtingenorgaan voor de gehele krijgsmacht en had als taak het verzamelen en analyseren van inlichtingen en het adviseren van operationele commandanten. Dit gebeurde door gecombineerde disciplines als verkenning en het maken van terreinanalyses, het onderscheppen en afluisteren van spraak- en datacommunicatie en het verzamelen van inlichtingen door contact met de lokale bevolking.


103 ISTAR Bataljon bestond uit de volgende eenheden:

- Staf 103 ISTAR Bataljon.

- 101 Militaire Inlichtingen en Stafstafeskadron (101 MI&StStEsk).

- 101 Remotely Piloted Vehicle Batterij (101 RPVBt).

- 101 Artillerie Ondersteuningsbatterij (101 ArtOstBt).

- 102 Elektronische Oorlogsvoeringcompagnie (102 EOVCie)

- 103 Grond Gebonden Verkenningseskadron (103 GGVEsk).

- 104 Grond Gebonden Verkenningseskadron (104 GGVEsk).


103 ISTAR Bataljon is nooit in zijn geheel uitgezonden geweest; wel zijn telkens kleine samengestelde ISTAR eenheden modulair ingezet of werd personeel op individuele basis uitgezonden. Zo heeft personeel van 103 ISTAR Bataljon van 2004-2005 deelgenomen aan de Stabilization Force Irak (SFIR) en van 2006-2010 aan de International Security Assistance Force (ISAF).


De formele opheffing van 103 ISTAR Bataljon vond plaats op 19 oktober 2011 op de legerplaats bij Oldenbroek waarbij de oprichting van het Joint ISTAR Commando ook gelijktijdig formeel werd gerealiseerd.JISTARC


Het Joint ISTAR Commando, ook wel JISTARC genoemd (Joint Intelligence, Surveillance, Target Acquisition & Reconnaissance Commando) werd op 19 oktober 2011 op de legerplaats bij Oldenbroek opgericht en komt voort uit 103 ISTAR Bataljon.

Bij het reorganiseren van 103 ISTAR Bataljon naar JISTARC werd 101 Artillerie Ondersteuningsbatterij opgeheven en de taken werden belegd bij het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC). JISTARC fuseerde met vergelijkbare eenheden van Luchtmacht, Marine en Marechaussee, alsmede met het Tactical Air Reconnaissance Center (TARC). 'Joint' verwijst dan ook naar de samenwerking tussen de krijgsmachtdelen.


JISTARC is een onderdeel van de Nederlandse Landmacht dat zich tijdens militaire operaties bezighoudt met het verzamelen, analyseren en verspreiden van inlichtingen. JISTARC maakt deel uit van het Operationeel Ondersteuningscommando Land (OOCL), maar is inzetbaar voor alle krijgsmacht onderdelen.


JISTARC heeft als taak het verzamelen en analyseren van inlichtingen en het adviseren van de operationele commandanten. Dit gebeurt door gecombineerde disciplines als verkenning en het maken van terreinanalyses, het onderscheppen en afluisteren van spraak- en datacommunicatie en het verzamelen van inlichtingen door contact met de lokale bevolking.

Het JISTARC opereert daarbij mobiel en ten behoeve van lokale commandanten in het veld, terwijl uitgezonden teams van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) hun inlichtingen meer vanuit vaste locaties en met het oog op strategische en politieke besluitvorming verzamelen. Voor terreinanalyse en het onderscheppen van vijandelijke communicatie beschikt het JISTARC over onbemande vliegtuigjes.


JISTARC bestaat uit de volgende onderdelen:

- Het Stafstafeskadron houdt zich voornamelijk bezig met command, control, and communication (C3) binnen JISTARC.

- 102 Elektronische Oorlogsvoering Compagnie (102 EOV) houdt zich bezig met het onderscheppen, afluisteren, uitpeilen, analyseren en (ver)storen van radiocommunicatie en andere typen radiouitzendingen. De compagnie behoort tot het Regiment Verbindingstroepen.

- 104 JISTARC Verkenningseskadron (104 JVE) bestaat uit een eskadronsstaf, een logistiek peloton en 5 verkenningspelotons uitgerust met de Fennek. Het Eskadron behoort tot het Regiment Huzaren van Boreel. Op 19 oktober 2011 werd 104 GGVesk gereorganiseerd naar 104 JVE.

- 105 Field HUMINT Compagnie (105 FHcie) houdt zich bezig met het verzamelen van informatie uit gesprekken met personen en het ondervragen van gevangenen. Op 19 oktober 2011 werd 105 FHE opgericht uit de Field HUMINT Peloton (FHP) die totdan onderdeel was van 101 MI&StStEsk (103 ISTAR Bataljon). FHP kwam voort uit 1MIgp van 101 MIpel.

Bij het oprichten van 105 FHE, werd 105 FHE ondergebracht onder het Regiment Huzaren van Boreel. Op 20 februari 2020 werd 105 FHE gereorganiseerd naar 105 FHcie en ingedeeld binnen het Korps Inlichtingen en Veiligheid.

- 106 Inlichtingen Compagnie (106 InlnCie) bestaat uit een compagniestaf, Inlichtingen Peloton (InlPel), Inlichtingen Support Peloton (InlSptPel) en een Geo Support Peloton (GeoSptPel). Het analyse/productieproces wordt aangestuurd door bureau Plans/Production. Binnen het InlPel zijn militaire analisten (MA), human terrain analisten (HTA) en geo spacial analisten (GSA) werkzaam. Op 19 oktober 2011 werd 106 Inlichtingen Eskadron (106 INLNesk) opgericht uit de “All Source Intelligence Cell (ASIC)” die totdan een peloton binnen 101 MI&StStEsk (103 ISTAR Bataljon) was. “All Source Intelligence Cell (ASIC)” kwam voort uit 2MIgp en 3MIgp van 101 MIpel.

Bij het oprichten van 106 INLNesk, werd 106 INLNesk ondergebracht onder het Regiment Huzaren van Boreel. Op 20 februari 2020 werd 106 INLNesk gereorganiseerd naar 106 INLNcie en ingedeeld binnen het Korps Inlichtingen en Veiligheid.

- 107 Aerial Systems Batterij (ASBt) is in 2011 ontstaan uit het samenvoegen 101 RPVBt en het TARC (Tactical Air Reconnaissance Center) van de Koninklijke Luchtmacht. Het landmachtdeel van de eenheid behoort tot het Korps Veldartillerie. Medio 2019 gaat het TARC terug naar de Luchtmacht en gaat op in de Target Support Cell (TSC) op Vliegbasis Volkel. De TSC houdt zich primair bezig met het target development proces, maar kan met de expertise van het TARC ook  beeldmateriaal analyseren om dit proces te ondersteunen voor o.a. coalitiepartners.

- 108 Technical Exploitation Intelligence Compagnie (TeXIntCie) werd opgericht in december 2019. 108 TeXInt is gespecialiseerd in forensische methoden en behoort tot het Korps Inlichtingen en Veiligheid.

- 109 Open Sources Intelligence Compagnie (OSINTCie) werd opgericht in december 2019. 109 OSINTCie is gespecialiseerd om doelmatig relevante openbare informatie in een inzetgebied te kunnen detecteren en verzamelen en behoort tot het Korps Inlichtingen en Veiligheid.


De inlichtingen die JISTARC vergaart kunnen worden onderverdeeld in operationele inlichtingen en tactische inlichtingen:

- Operationele inlichtingen zijn inlichtingen die de Chef Defensiestaf (CDS) en Directie Operatiën (DOPS) ondersteunen.

- Tactische inlichtingen zijn inlichtingen die een legeronderdeel nodig heeft om taken in een crisisgebied uit te voeren, bijvoorbeeld inlichtingen over de toestand van wegen en bruggen.


Met ingang van 20 november 2020 is JISTARC onderdeel van het Korps Inlichtingen & Veiligheid 'Prinses Alexia', van het Wapen der Informatiemanoeuvre hoewel een aantal onderdelen behoren tot andere Wapens.