page contents
Dutchhelmets.nl
Contact en Voorwaarden

Contact


U kunt onderstaand contactformulier gebruiken om uw bericht naar de beheerder van de website Dutchhelmets.nl te sturen. Het is de bedoeling om zo snel mogelijk antwoord te geven, echter het kan voorkomen dat u even moet wachten. Alvast excuus hiervoor.

Dank voor al uw comentaar, advies, tips, aanvullende informatie en/of vragen. Dit wordt zeer gewaardeeerd.


 
 
 
 

Voorwaarden om de website Dutchhelmets.nl te gebruiken

De beheerder van Dutchhelmets.nl verzoekt u om de onderstaande voorwaarden goed door te lezen.


Wijzigingen in de voorwaarden voor gebruik


De beheerder van de website Dutchhelmets.nl kan de voorwaarden voor gebruik ten allen tijden herzien door deze pagina aan te passen, waarna het gebruik van de website Dutchhelmets.nl door de laatste wijzegingen/versie wordt beheerst. Controleer deze pagina van tijd tot tijd om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die worden aangebracht, aangezien deze wettelijk bindend zijn. Sommige bepalingen in deze voorwaarden voor gebruik kunnen ook worden vervangen door bepalingen of mededelingen die elders op de website Dutchhelmets.nl zijn gepubliceerd.


Algemeen


• Dutchhelmets.nl wordt beheerd door de beheerder van Dutchhelmets.nl, die vanuit Nederland opereert. Waar gepubliceerde inhoud op de website Dutchhelmets.nl door derden is geleverd, dient u te begrijpen dat de beheerder van Dutchhelmets.nl dergelijke inhoud op geen enkele manier controleert of onderschrijft. Alle inhoud die door derden wordt aangeboden en die niet is gelieerd aan of anderszins verbonden is met de website Dutchhelmets.nl, wordt te goeder trouw door de beheerder van Dutchhelmets.nl gepubliceerd. De beheerder van Dutchhelmets.nl en de website Dutchhelmets.nl aanvaarden dan ook geen verantwoordelijkheid voor de juistheid, het gebruik of anderszins van dergelijke inhoud.

• Bezoekers aan de website Dutchhelmets.nl aanvaarden volledige verantwoordelijkheid en risico voor het gebruik van de website Dutchhelmets.nl en alle informatie die daarop staat.

• Op deze pagina en eventueel documenten waarnaar wordt verwezen, wordt uitgelegd onder welke voorwaarden de beheerder van Dutchhelmets.nl toegang geeft tot de website Dutchhelmets.nl.

• Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de website Dutchhelmets.nl, stemt u ermee in wettelijk gebonden te zijn aan deze voorwaarden en dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd.

• Indien u niet gebonden wenst te zijn aan deze voorwaarden, gelieve de website Dutchhelmets.nl niet te gebruiken.

• De website Dutchhelmets.nl biedt ook links naar externe websites. De beheerder van Dutchhelmets.nl kan niet toezeggen dat uw toegang tot informatie, producten of diensten die u via de website Dutchhelmets.nl van derden koopt of verkrijgt, of van bedrijven naar wiens website de website van Dutchhelmets.nl een link heeft geplaatst, van voldoende kwaliteit is.

• Het bezoeken van externe websites via de website Dutchhelmets.nl gebeurt altijd op uw eigen risico en verantwoordelijkheid. Alle garanties en/of opgelopen schade zijn uw eigen verantwoordelijkheid. Eventuele claims worden dan ook door de beheerder van Dutchhelmets.nl en de website Dutchhelmets.nl afgewezen.

• Alle door de beheerder van Dutchhelmets.nl zelf gemaakte afbeeldingen die op deze website zijn gepubliceerd, zijn eigendom van de beheerder van Dutchhelmets.nl. Deze mogen alleen door derden gereproduceerd en/of gebruikt worden na uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van Dutchhelmets.nl.

• U erkent dat u deze voorwaarden niet bent aangegaan op basis van enige dwang, verklaring, garantie of elk ander hoedanigheid dan ook en u doet onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van enig recht om schadevergoeding te eisen en/of om deze voorwaarden te herroepen en voorwaarden op grond van een verkeerde voorstelling van zaken die niet is opgenomen in de gebruiksvoorwaarden van Dutchhelmets.nl.

• Deze voorwaarden en het gebruik van de website Dutchhelmets.nl vallen onder Nederlands recht en voor de exclusieve voordeel van de beheerder van Dutchhelmets.nl en de website Dutchhelmets.nl, onderwerpt u zich aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Nederland waarbij u afziet van enig bezwaar. Niets in deze voorwaarden belet de beheerder van Dutchhelmets.nl en de website Dutchhelmets.nl om procedures in een ander rechtsgebied te starten of voort te zetten, al dan niet gelijktijdig. Dit is om de beheerder van Dutchhelmets.nl en de website Dutchhelmets.nl in staat te stellen de positie met betrekking tot gebruikers uit verschillende rechtsgebieden te overwegen en om blootstelling aan een groot aantal rechtsgebieden te beperken.


Doelstelling van Dutchhelmets.nl en beschikbaarheid


• Dutchhelmets.nl is een website die als naslagwerk geraadpleegd kan worden door musea, onderzoekers, historici, archivarissen, verzamelaars en overige geinteresseerden die geinteresseerd zijn in historische militaire memorabilia en in de geschiedenis van helmen die in Nederland zijn geproduceerd en/of gebruikt vanaf 1916 tot heden.

• Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de website Dutchhelmets.nl, garandeert u aan de beheerder van Dutchhelmets.nl en de website Dutchhelmets.nl dat u wettelijk in staat bent toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de website Dutchhelmets.nl vanuit de locatie en land vanwaar u de website Dutchhelmets.nl bezoekt.

• De beheerdeer van Dutchhelmets.nl doet zijn uiterste best om de website Dutchhelmets.nl beschikbaar te houden, maar kan niet garanderen dat deze continu, zonder onderbrekingen of foutloos zal werken en de beheerder van Dutchhelmets.nl en de website Dutchhelmets.nl kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het niet beschikbaar zijn van de website Dutchhelmets.nl.


Informatie op Dutchhelmets.nl


• Dutchhelmets.nl is een niet-politieke website gewijd aan het bestuderen en verzamelen van helmen gedragen door de Nederlandse strijdkrachten van 1916 tot heden. De bedoeling van deze website is om musea, onderzoekers, historici, archivarissen, verzamelaars en overige geinteresseerden van historische militaire memorabilia en Nederlandse helmen te informeren.

• De beheerder van Dutchhelmets.nl en de website Dutchhelmets.nl hebben geen enkele band met enige politieke ideologie, in het bijzonder wanneer het haat of intolerantie betreft. Elke bezoeker aan de website Dutchhelmets.nl doet dit met dien verstande dat het uitsluitend is voor onderzoek of kennisverbreding.

• De beheerder van Dutchhelmets.nl en de website Dutchhelmets.nl aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot de gepubliceerde informatie.

• De beheerder van Dutchhelmets.nl en de website Dutchhelmets.nl verzoeken u om ervoor te zorgen dat alle gegevens die u aan Dutchhelmets.nl verstrekt, juist zijn en waarbij u duidelijk aangeeft wat wel en niet gepubliceerd mag worden op de website Dutchhelmets.nl.


Modificaties aan Dutchhelmets.nl


• De beheerder van Dutchhelmets.nl behoudt zich het recht voor om elk aspect van de website Dutchhelmets.nl, de inhoud of diensten die beschikbaar zijn, inclusief toegang tot Dutchhelmets.nl, te wijzigen, corrigeren, op te schorten of stop te zetten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle nieuwe publicaties, inclusief nieuwe, gewijzigd of herzien informatie, onderworpen aan deze voorwaarden.

• Houd er rekening mee dat, hoewel de beheerder van Dutchhelmets.nl probeert ervoor te zorgen dat de inhoud van de website juist is, de website Dutchhelmets.nl fouten van welk aard dan ook of andere onnauwkeurigheden kan bevatten.


Informatie aangeleverd aan Dutchhelmets.nl en inhoudsnormen


• Deze inhoudsnormen zijn van toepassing op alle inhoud die u bijdraagt ​​aan de beheerder van Dutchhelmets.nl en de website Dutchhelmets.nl en op alle interactieve diensten die daarmee samenhangen.

• Zorg ervoor dat de informatie die u aan de beheerder van Dutchhelmets.nl verstrekt, juist en volledig is.

• Het volgende is van toepassing voor alle berichten, e-mails, ideeën, suggesties, foto's, concepten of ander materiaal dat bij de beheerder van Dutchhelmets.nl wordt ingediend:

   o U moet eigenaar zijn van of het recht hebben om inhoud in te dienen voor publicatie op de website Dutchhelmets.nl. Alle ingediende inhoud moet legaal, eerlijk, fatsoenlijk, waarheidsgetrouw zijn en voldoen aan alle toepasselijke wetten, voorschriften, normen en/of gedragscodes;

   o U moet ervoor zorgen dat alle inhoud die aan de beheerder van Dutchhelmets.nl wordt ingediend geen inbreuk maakt op het auteursrecht, ontwerp, privacy, publiciteit, gegevensbescherming, handelsmerk, intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden, noch obsceen, beledigend, bedreigend of lasterlijk jegens personen, groeperingen, organisaties of elk ander entiteit, of anderszins onwettig zijn;

   o U moet ervoor zorgen dat de inhoud niet adverteert of anderszins om geld vraagt ​​of een verzoek om goederen of diensten is.

• De beheerder van Dutchhelmets.nl heeft het recht om inhoud te controleren en kan inhoud bewerken, weigeren of verwijderen als deze niet voldoet aan het bovenstaande en in het bijzonder behoudt de beheerder van Dutchhelmets.nl zich het recht voor om inkomende e-mails en andere inhoud te blokkeren als de inhoud ervan, of mogelijk ongepast is of anderszins niet voldoet aan de voorwaarden.

• U verleent de beheerder van Dutchhelmets.nl en de website Dutchhelmets.nl een niet-exclusieve, onherroepelijke, royaltyvrije, wereldwijde licentie voor het gebruiken, bewerken en publiceren van alle inhoud die u indient bij de beheerder van Dutchhelmets.nl en in alle andere media in verband met reclame-, marketing- en public relations-activiteiten.

• U bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud die u aan de beheerder van Dutchhelmets.nl indient. U houdt de beheerder van Dutchhelmets.nl en de website Dutchhelmets.nl volledig en effectief gevrijwaard van en tegen alle acties, claims, verliezen, aansprakelijkheid, procedures, schade, kosten, uitgaven, verlies van zaken, winstderving, bedrijfsonderbreking en andere geldelijke of gevolgschade (inclusief juridische kosten en uitgaven) geleden of gemaakt door de beheerder van Dutchhelmets.nl en de website Dutchhelmets.nl, die direct of indirect voortvloeiend uit de publicatie van inhoud die door u aan de beheerder van Dutchhelmets.nl is ingediend.

• U garandeert en verbindt zich ertoe dat u de website Dutchhelmets.nl niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig of verboden is door deze voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot het plaatsen of verzenden van lasterlijk, lasterlijk, opruiend of obsceen materiaal.

• De normen zijn zowel van toepassing op elk onderdeel van een bijdrage als op het geheel ervan. Bijdragen moeten:

   o Nauwkeurig zijn, zeker wanneer feiten worden vermeld.

   o Oprecht zijn, zeker wanneer meningen worden verkondigd.

   o Voldoen aan de toepasselijke wetgeving van het land vanwaar u de bijdrage levert.

• Bijdragen mogen niet:

   o Materiaal bevatten dat lasterlijk is voor een persoon, organistaie, groepering of elk ander entiteit.

   o Materiaal bevatten dat obsceen, beledigend, hatelijk of opruiend is.

   o Promoten van seksueel expliciet materiaal of geweld.

   o Worden gebruikt om u voor te doen als een persoon, of om uw identiteit of band met een persoon verkeerd voor te stellen.

   o Bevorderen van discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid, leeftijd, politieke voorkeur of elke ander levensovertuiging.

   o Inbreuk maken op enig auteursrecht, databankrecht of handelsmerk van een andere persoon of organisatie.

   o Bedrieigen van personen, groeperingen, organisaties of elk ander entiteit.

   o Het pleiten voor, promoten van of assisteren elke onwettige handeling, van welke aard dan ook.

   o Promoten van illegale activiteiten, van welke aard dan ook.

   o Worden gemaakt in strijd met een wettelijke verplichting jegens een derde partij, van welke aard dan ook.

   o De privacy van een ander bedreigen, misbruiken of schenden, of ergernis, ongemak of onnodige angst veroorzaken.

   o Personen, groeperingen, organisaties of elk ander entiteit lastigvallen, van streek maken, in verlegenheid brengen, alarmeren of irriteren.

   o De indruk geven dat ze van de beheerder van Dutchhelmets.nl en/of de website Dutchhelmets.nl afkomstig zijn, wanneer dit niet het geval is.


Bruikbaarheid van geplaatste items en informatie


• Tenzij anders aangegeven is alle inhoud, materialen en afbeeldingen die op de website Dutchhelmets.nl worden gepubliceerd uitsluitend voor privé, persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

• De beheerder van Dutchhelmets.nl heeft zijn uiterste best gedaan om ervoor te zorgen dat de website Dutchhelmets.nl voldoet aan de nationale wetten van Nederland. De beheerder van Dutchhelmets.nl garandeert echter niet dat de items en informatie op de website Dutchhelmets.nl geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik buiten Nederland. Degenen die de website Dutchhelmets.nl van buiten Nederland bezoeken, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de eigen nationale en andere toepasselijke wetgeving.

• Houd er rekening mee dat het gebruik van Dutchhelmets.nl verboden is als het in strijd is met of inbreuk maakt op de toepasselijke wetgeving in uw rechtsgebied(en).


Auteursrecht en toezicht


• De inhoud op de website Dutchhelmets.nl is beschermd door internationale auteursrechtwetten en andere intellectuele eigendomsrechten.

• De eigenaar van deze rechten zijn de beheerder van Dutchhelmets.nl, de website Dutchhelmets.nl, haar gelieerde ondernemingen of andere derde licentiegevers. Alle product- en bedrijfsnamen en logo's die op de website Dutchhelmets.nl worden vermeld, zijn de handelsmerken, dienstmerken of handelsnamen van hun respectievelijke eigenaren, waaronder de handelsmerk Dutchhelmets.nl.

• U mag materiaal van de website Dutchhelmets.nl downloaden en/of kopiëren met als enig doel het te gebruiken voor eigen onderzoek of kennisverbreding.

• U mag op geen enkele manier materiaal of informatie op, of gedownload van de website Dutchhelmets.nl wijzigen, opnieuw publiceren, uploaden, posten, verzenden of distribueren, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, video, berichten, code en/of software zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder van Dutchhelmets.nl, behalve waar uitdrukkelijk uitgenodigd om dit te doen.

• U mag op geen enkele manier materiaal of informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, video, berichten, code en/of software, van de website Dutchhelmets.nl gebruiken voor comerciële doeleinden of andere doeleinden waar een financiële gewin aan vast zit.


Gelinkte websites


• De beheerder van Dutchhelmets.nl en de website Dutchhelmets.nl doen geen enkele uitspraken over andere websites die toegankelijk zijn via de website Dutchhelmets.nl of die een link kunnen hebben naar de website Dutchhelmets.nl.

• Elk andere website die toegankelijk is vanaf de website Dutchhelmets.nl, is onafhankelijk van de website Dutchhelmets.nl en de beheerder van Dutchhelmets.nl en de website Dutchhelmets.nl hebben geen controle over de inhoud of beschikbaarheid van deze websites.

• Een link naar een andere website betekent niet dat de beheerder van Dutchhelmets.nl en de website Dutchhelmets.nl enige verantwoordelijkheid voor de inhoud of het gebruik van een dergelijke website onderschrijft of aanvaardt en de beheerder van Dutchhelmets.nl en de website Dutchhelmets.nl zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt of mogelijk veroorzaakt door, of in verband met het gebruik van, of het vertrouwen op inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via een andere website of bron.

• Alle zorgen met betrekking tot een externe link moeten worden gericht aan de beheerder van Dutchhelmets.nl via het Contactformulier.


Linken naar de website Dutchhelmets.nl en de linkvoorwaarden


• U mag alleen linken naar de website Dutchhelmets.nl nadat u uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de beheerder van Dutchhelmets.nl hebt gekregen. Elke toestemming moet in overeenstemming zijn met de linkvoorwaarden zoals hier vermeldt.

• Wanneer u toestemming heeft om te linken naar de website Dutchhelmets.nl, mag u dit alleen doen op een manier die eerlijk en legaal is en de reputatie van de beheerder van Dutchhelmets.nl en de website Dutchhelmets.nl niet schaadt of misbruikt.

• De beheerder van Dutchhelmets.nl en de website Dutchhelmets.nl behouden zich het recht voor om de toestemming om naar de website Dutchhelmets.nl te mogen linken, zonder kennisgeving in te trekken.

• De website of anderzins van waaruit u linkt, moet in alle opzichten voldoen aan onze inhoudsnormen.

• U erkent ook dat de website Dutchhelmets.nl links naar andere sites en bronnen van derden bevat, en dat de voorwaarden op deze links van toepassing zijn. De beheerder van Dutchhelmets.nl en de website Dutchhelmets.nl hebben geen controle over de inhoud van uw website of anderzins, ook niet over de links naar externe websites, bronnen of anderszins, en de beheerder van Dutchhelmets.nl en de website Dutchhelmets.nl aanvaarden geen verantwoordelijkheid daarvoor of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit het gebruik ervan.

• Mocht u gebruik willen maken van ander materiaal uit de website Dutchhelmets.nl of de collectie Dutchhelmets dan hierboven en in onze linkvoorwaarden uiteengezet, kunt u uw verzoek indienen via het Contactformulier.


Verboden gebruik en/of handelingen


• U heeft geeft toestemming om de goede werking van de website Dutchhelmets.nl te verstoren. In het bijzonder heeft u geen toestemming om de beveiliging te omzeilen, om te knoeien met, te hacken of op een andere manier een computersysteem, server, website, router of andere met internet verbonden apparaat te verstoren.

• U mag de website Dutchhelmets.nl alleen gebruiken voor rechtmatige en informatieve doeleinden.

• U mag geen gebruik maken van de website Dutchhelmets.nl:

   o Op een manier die in strijd is met toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving.

   o Op een manier die onwettig of frauduleus is, of een onwettig of frauduleus doel of gevolg heeft.

   o Voor commerciële of anderzins financiële doeleinden/gewin.

   o Met het doel minderjarigen op enigerlei wijze schade toe te brengen of te trachten te schaden.

   o Voor het verzenden, willens en wetens ontvangen, uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken van materiaal dat niet voldoet aan onze inhoudsnormen, inclusief zoals uiteengezet in dit document of de bepalingen van deze voorwaarden.

   o Om ongevraagde of ongeoorloofde reclame- of promotiemateriaal of enige andere vorm van soortgelijke verzoeken (spam) te verzenden of te laten verzenden.

   o Om bewust gegevens te verzenden, materiaal te verzenden of te uploaden dat virussen, trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, toetsaanslagloggers, spyware, adware of elke andere schadelijke programma's of vergelijkbare computercode bevat die is ontworpen om de werking van computersoftware nadelig te beïnvloeden of hardware.

• U gaat ook akkoord met:

   o Geen enkel onderdeel van de website Dutchhelmets.nl te verveelvoudigen, dupliceren of kopiëren in strijd met het bepaalde in deze voorwaarden.

   o Niet zonder toestemming toegang krijgen tot, interfereren met, beschadigen of verstoren van:

      enig onderdeel van de website Dutchhelmets.nl;

      enige apparatuur of netwerk waarop de website Dutchhelmets.nl en overige gegevens/data van de beheerder van Dutchhelmets.nl is opgeslagen;

      enige software die wordt gebruikt bij het aanbieden van de website Dutchhelmets.nl en voor het opslaan en verwerken van gegevens/data van de beheerder van Dutchhelmets.nl;

      apparatuur of netwerk of software die eigendom is van of wordt gebruikt door een andere derde partij.


Aansprakelijkheid


• De beheerder van Dutchhelmets.nl en de website Dutchhelmets.nl handelen te goeder trouw bij het verstrekken van en/of het publiceren van richtlijnen, advies, opmerkingen, commentaar, informatie en/of elk ander publicatie van welke aard dan ook. De beheerder van Dutchhelmets.nl en de website Dutchhelmets.nl zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van richtlijnen, advies, opmerkingen, commentaar, informatie en/of elk ander publicatie van welke aard dan ook die worden verstrekt of gepubliceerd. U hoeft niet te vertrouwen op enige richtlijnen, advies, opmerkingen, commentaar, informatie en/of elk ander publicatie van welke aard dan ook die verstrekt en/of gepubliceerd zijn door de beheerder van Dutchhelmets.nl en/of de website Dutchhelmets.nl. U als gebruiker van de website Dutchhelmets.nl en/of als persoon, groepering, organisatie of elk ander entiteit dan ook, erkent dat de beheerder van Dutchhelmets.nl en de website Dutchhelmets.nl geen enkele aansprakelijkheid hebben jegens u of derden met betrekking tot het verstrekken van en/of het publiceren van richtlijnen, advies, opmerkingen, commentaar, informatie en/of elk ander publicatie van welke aard dan ook. Dienovereenkomstig erkent en aanvaardt u als gebruiker van de website Dutchhelmets.nl en/of als persoon, groepering, organisatie of elk ander entiteit dan ook, dat u als gebruiker van de website Dutchhelmets.nl en/of als persoon, groepering, organisatie of elk ander entiteit dan ook de volledige verantwoordelijkheid en het risico neemt voor het gebruik van de website Dutchhelmets.nl en het gebruik van en/of het vertrouwen hebben op alle verstrekte en/of gepubliceerd richtlijnen, advies, opmerkingen, commentaar, informatie en/of elk ander publicatie van welke aard dan ook die daarin zijn opgenomen. Informatie en/of diensten worden niet weergegeven of gepresenteerd als geschikt voor een bepaalde toepassing of voor gebruik onder bepaalde voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen met, of vermeld door  de beheerder van Dutchhelmets.nl. De beheerder van Dutchhelmets.nl en de website Dutchhelmets.nl zullen ervoor zorgen dat alle verstrekte en/of gepubliceerd richtlijnen, advies, opmerkingen, commentaar, informatie en/of elk ander publicatie van welke aard dan ook, door de beheerder van Dutchhelmets.nl en de website Dutchhelmets.nl met redelijke vaardigheid en zorg zullen worden geleverd.

• De beheerder van Dutchhelmets.nl en de website Dutchhelmets.nl sluiten alle andere impliciete voorwaarden, verklaringen of goedkeuringen uit die betrekking hebben tot enige verstrekte en/of gepubliceerd richtlijnen, advies, opmerkingen, commentaar, informatie en/of elk ander publicatie van welke aard dan ook op de website Dutchhelmets.nl of geleverd via de beheerder van Dutchhelmets.nl.

• De beheerder van Dutchhelmets.nl en de website Dutchhelmets.nl zullen hun best doen om ervoor te zorgen dat alle richtlijnen, advies, opmerkingen, commentaar, informatie en/of elk ander publicatie van welke aard dan ook die op de website Dutchhelmets.nl wordt gepubliceerd juist is. Houd er rekening mee dat alle inhoud die op de website Dutchhelmets.nl wordt gepubliceerd op een 'as is' basis en dat u de volledige verantwoordelijkheid en het risico voor uw gebruik op zich neemt van de website Dutchhelmets.nl en alle daarin opgenomen informatie.

• U als gebruiker van de website Dutchhelmets.nl en/of als persoon, groepering, organisatie of elk ander entiteit dan ook bent zelf verantwoordelijk voor dat uw computersysteem voldoet aan alle relevante technische specificaties die nodig zijn om de website Dutchhelmets.nl te gebruiken. U erkent ook dat de beheerder van Dutchhelmets.nl en de website Dutchhelmets.nl geen garanties kan geven dat materiaal, richtlijnen, advies, opmerkingen, commentaar, informatie en/of elk ander publicatie en/of diensten van welke aard dan ook dat beschikbaar wordt gesteld door de beheerder van Dutchhelmets.nl en/of de website Dutchhelmets.nl om te downloaden, van vrij zal zijn van infecties, virussen en/of andere codes die verontreinigende of destructieve eigenschappen hebben. U als gebruiker van de website Dutchhelmets.nl en/of als persoon, groepering, organisatie of elk ander entiteit dan ook bent zelf verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende veiligheden, procedures en/of viruscontroles bij het gebruiken of downloaden van materiaal, richtlijnen, advies, opmerkingen, commentaar, informatie en/of elk ander publicatie en/of diensten van welke aard dan ook, die beschikaar zijn gesteld door de beheerder van Dutchhelmets.nl en/of de website Dutchhelmets.nl.


Kennisgevingen en schriftelijke mededelingen


• Bij het gebruik van de website Dutchhelmets.nl accepteert u dat alle communicatie met de beheerder van Dutchhelmets.nl en de website Dutchhelmets.nl voornamelijk elektronisch zal zijn. Voor contractuele doeleinden stemt u in met dit elektronische communicatiemiddel en erkent u dat alle contracten, kennisgevingen, informatie en elk andere communicatie die elektronisch wordt verstrekt, voldoet aan alle wettelijke vereisten. Deze voorwaarde heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

• Alle meldingen aan de beheerder van Dutchhelmets.nl worden gedaan door middel van het Contactformulier.

• Alle mededelingen van de beheerder van Dutchhelmets.nl zullen worden gedaan op het e-mailadres dat opgegeven is in het Contactformulier.


Klachten


• Heeft u klachten, dan waardert de beheerder van Dutchhelmets.nl het wanneer u deze kenbaar maakt via het Contactformulier.